KODUKORD

MTÜ TURVAKODU RUDOLF SISEKORRA EESKIRI

Turvakodusse vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub vastavalt juhatuse poolt kinnitatud korrale ja  põhimäärusele.

§1. Turvakodusse saabudes esitab inimene nõutavad dokumendid:

  • Isikut tõendav dokument ( pass või ID kaart)
  • Pensionitunnistus
  • Meditsiiniline tõend või arstliku ekspertiisi otsus
  • Vajadusel isiku elukohajärgse linna- või vallavalitsuse garantiikiri
  • Kontaktandmed sugulaste ja tuttavate kohta (aadressid, telefonid), et turvakodu töötajad saaksid nendega kontakti pidada.

Turvakodusse saabunud isik kannab isiklikku vastutust eelmise elukoha kommunaalteenuste ja muude võlgade eest.

§2. Turvakodusse saabunud (aga ka pikemat aega eemal olnud) läbivad meditsiinilise läbivaatuse ja sanitaar-hügieenilise korrastuse.

 2.1 Turvakodu poolt moodustatud komisjon vaatab üle saabunud isiku isiklikud asjad ja koostab ülevaatuse kohta akti, kus on kirjas saabunu rahalised vahendid, väärisesemed, isiklikud asjad ja nende seisukord.

 2.2 Komisjon koostab vastavalt hoolealuse soovile lepingu väärisesemete hoidmiseks seifis ja isikliku raha hoidmiseks pangas või Turvakodus.

 Kliendi viibimise ajal Turvakodus dokumentide hoidmiseks kasutatakse juhataja seifi ja väärisesemed ning isiklik raha asuvad majandusjuhataja seifis.

 Hoolealune võib teha kirjaliku korralduse, kuidas toimida tema isiklike asjade ja rahaga pärast surma: üle anda teistele isikutele, anda Turvakodu käsutusse või hävitada.

 2.3 Turvakodusse elama asumisel paigutatakse kõik hoolealused tubadesse arvestades nende tervislikku seisundit, vanust ja soove vastavalt Turvakodu võimalustele.

 2.4 Hoolealuste külastamine sugulaste ja tuttavate poolt on lubatud vastavalt Turvakodu Rudolf  elanike külastamise eeskirjale.

§3. Hoolealuste üle 1 ööpäeva kestvad eemalviibimised: Turvakodust võib lahkuda ainult administratsioonile esitatud avalduse alusel. Avalduses hoolealuse nimi, kuhu läheb (aadress), kui kauaks ja kes on vastuvõtja (nimi ja telefon). Hoolealuste liikumised fikseeritakse hooldeõdede päevikus.

§4. Hoolealuse surma korral:

4.1 Vastavalt Turvakodu Põhimääruse ptk. II p.6 korraldab Turvakodu lähedaste või eestkostja puudumisel matmise Jõhvi kalmistule. Matmine toimub vastavalt  matusebüroo Igavik hinnakirjale. Matusekulud tasub perekond, sugulased. Nende puudumisel valla-,linnavalitsus.

4.2 Turvkaodu on kohustatud 1 tööpäeva jooksul teatama hoolealuse surmast registreeritud sugulastele ja tuttavatele, et leppida matusebürooga kokku matmispaiga, matmise aja ja täiendavate teenuste suhtes. Kui lahkunul on muu matmise koht või perekonna rahula (on esitanud matmiskoha pass) või soovivad omaksed lahkunut matta mujale katab Turvakodu ainult matusebüroo ja Turvakodu vahel sõlmitud lepingu alusel ettenähtud mahus matuse kulud.

 §5. Kirjavahetus klientide ja sugulaste vahel toimub järgmiselt: kirjad tuuakse kontorisse ja kontori töötaja viib neid postkontorisse. Saabuvaid kirju ja postitusi antakse kliendile lahti tegemata.

Turvakodus on paigaldatud avalduste jaoks postkast, mida tühjendatakse kord nädalas. Kõik kaebused, ettepanekud registreeritakse ettepanekute raamatusse. Kaebused ja ettepanekud vaatab läbi asutuse juht, kes määrab lahendaja, tähtaja ning vajadusel probleemi lahendamise korra. Samad reeglid kehtiva ka suulise kaebuse kohta. Kui on võimalik koheselt lahendada probleemi, sellest teavitatakse avaldajat. Kui asja lahendamine ei kuulu asutuse pädevusse, edastatakse avaldus, märgukiri või teabenõue vastavalt kuuluvusele, teatades sellest saatjale kirjalikult. Dokument vaadatakse läbi, asi lahendatakse ja saatjale teatatakse läbivaatamise ja lahendamise tulemustest vastavalt õigusaktide tähtaegadele.

Sisekorra eeskirjadega tutvustatakse saabumisel kõiki elanike ja nende täitmine on kohustuslik kõigile.

Turvakodu elu toimub alljärgneva päevakorra alusel:

7.30 äratus

7.30-9.00 pesemine, riietumine, voodite korrastamine jne.

9.00-9.30 hommikusöök

9.30-13.30 raviprotseduurid, jõukohane töö, tubade koristamine, võimlemine, jalutuskäigud, tegevused tegevustoas

13.30-14.00 lõunasöök

14.30-17.30 puhkus, raviprotseduurid, jalutuskäigud

17.30-18.00 õhtusöök

18.00 -23.00 vaba aeg /meelelahutused, lugemine, teleri vaatamine jne./

23.00 öörahu.

Kell 23.00 lülitatakse välja telerid (kui ei ole vaatajaid) ja mittevajalik valgustus fuajee ning  muudes ruumides.

Soovitatav klientide külastamise aeg: E-P 09.30-13.00 ja 14.00-19.00

Soovitatav klientidele helistamise aeg : E-P 09.30-21.00